Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre distribútorov

Spôsob objednania:
A. Osobne na odd. odbytu - od 8:00 do 16:00 hod.
B. Písomne na adrese: Ružová 19, 946 51 Nesvady
C. Emailom: obchod@atomdeal.sk prostredníctvom internetového obchodu na www.atomdeal.sk
Na objednávkach zasielaných iným spôsobom ako prostredníctvom internetového obchodu prosím uvádzajte:
1. Názov firmy s presnou adresou, prípadne meno zodpovednej osoby
2. IČO, DIČ
3. Telefón
4. Mailová adresa
5. Bankové spojenie
Dodacie podmienky:
A. Odber tovaru - závisí od hodnoty minimálneho balenia. Prosíme zákazníkov, aby tovar objednávali podľa typu a balenia uvedeného v cenníku a pri objednávaní prihliadali na minimálne balenia.
BSpôsob odberu: osobný odber zo skladu - platba v hotovosti, príp. na faktúru. Minimálny odber 100 € bez DPH.
C. Spôsob odberu: dovoz priamo k zákazníkovi prostredníctvom prepravnej služby, objednávka u obchodného zástupcu alebo na oddelení odbytu. Pri odbere do 100 € bez DPH sa účtuje poštovné 3,5 €. Pri odbere nad 100 € sa neúčtuje poštovné.
D. Odber na základe objednávky prostredníctvom internetového obchodu: minimálny odber 100 € bez DPH. Dovoz tovaru k zákazníkovi prostredníctvom prepravnej služby.
D. Reklamácia dodaného tovaru, nezrovnalosti v doručenej zásielke je možné reklamovať do 5 pracovných dní od jej doručenia.

Platobné podmienky:
A. Pri prvých troch odberoch nového zákazníka požadujeme platbu vopred alebo v hotovosti, alebo na dobierku. 
B. Pri platbe faktúrou účtujeme penále 0,05% z celkovej čiastky za každý deň omeškania.
C. Každý odberateľ je povinný predložiť pri registrácii výpis z OR a živnostenský list.

 

Reklamačný poriadok:

I. Všeobecné ustanovenia:

1. Reklamačný poriadok firmy e-Trade Europe s.r.o. je v súlade so zákonom, ktorý upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane poslednej novely zákon č.150/2004 Z.z.), zákon č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

2. Na tovar predaný odo dňa 1. 4. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

3. V prípade kladného vybavenia reklamácie znáša všetky náklady spojené s reklamáciou dodávateľ. V opačnom prípade odberateľ.

4. Reklamácie uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou, s predložením dokladu o kúpe tovaru.

II. Reklamácia závady vzniknutej v záručnej dobe:

V prípade uplatnenia reklamácie tovaru v záručnej dobe je odberateľ povinný kontaktovať príslušného obchodného zástupcu, prípadne priamo dodávateľa. Obchodný zástupca (OZ) prevezme od odberateľa riadne vyplnený reklamačný list (vrátane pečiatky predajne a podpisu) + reklamovaný tovar. OZ dodá tovar priamo k dodávateľovi, ktorý závadu posúdi a do lehoty 30 dní pošle k reklamácií vyjadrenie (v prípade kladného vybavenia reklamácie dodávateľ poskytne zákazníkovi nový tovar, alebo mu vráti finančnú čiastku formou dobropisu).

8. Ochrana osobných údajov

S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne odvolať, a to na adrese obchod@atomdeal.sk
Firma e-Trade Europe s.r.o. si vyhradzuje právo na aktuálnu zmenu cien. Všetky Vaše otázky, pripomienky ale aj sťažnosti a v neposlednom rade i objednávky adresujte, resp. telefonujte na:

 

Atomdeal
Ružová 19
946 51 Nesvady
Tel.: +421 948 463 008
e-mail: obchod@atomdeal.sk